Veiligheid: het gebruik van de safety manual

Opmerking: de veiligheid handleiding is bedoeld als een algemene richtlijn die gebruikt dient te worden in combinatie et de gebruikers handleiding.

Laat alleen gekwalificeerd en deskundig personeel aan- en met de pompen werken. Lees voor elk gebruik de gebruikers handleiding aandachtig door met speciale aandacht voor de veiligheid instructies en de – waarschuwingen.

Deze waarschuwingen zijn bedoeld om personeel te beschermen tegen mogelijke gevaren. In de voorschriften kan onmogelijk worden geanticipeerd op alle gevaarlijke situaties die mogelijk kunnen ontstaan en/of worden gecreëerd. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker om er voor te zorgen dat werk aan- of met de pomp veilig gebeurd en voldoet aan alle wettelijke eisen op dit gebied. Veilig werken volgens alle technische- en veiligheid voorschriften zal leiden tot jarenlang plezier van uw Gorman-Rupp pompen.

ONTHOUD ALTIJD : Veiligheid is de primaire verantwoordelijkheid van de gebruiker

Veiligheid: elektrisch aangedreven pompen

  1. Elektrocutie is een gevaar, overal waar elektriciteit aanwezig is.

 

  1. Alleen gekwalificeerd personeel mag zorgen voor installatie, bedrading, onderhoud en bediening van de pompen en de elektro motoren.

 

  1. Zorg altijd voor een goede aarding.

 

  1. Gebruik gasleidingen nooit als aarding.

 

  1. Zorg dat de motor juist is aangesloten (spanning, fase).

 

  1. Zorg bij en defecte zekering er eerst voor dat de oorzaak is opgelost, voor dat de pomp weer wordt gestart.

 

  1. Alle elektrische aansluitingen moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

 

  1. Schakel alle elektriciteit uit voordat begonnen wordt met werkzaamheden aan de installatie.

 

 1. Volg de onderhoud- en bedienings voorschriften van de motor fabrikant altijd op.

Veiligheid: brandstofmotor-aangedreven pompen

  1. Hitte en uitlaat gassen van verbrandingsmotoren zijn gevaarlijk. Zorg er altijd voor dat uitlaatgassen worden afgevoerd indien de motor wordt gestaart in een besloten ruimte.

 

  1. Vul de tank niet verder dan het aangegeven maximum.

 

  1. Zorg ervoor dat de motor niet kan worden gestart wanneer er onderhoud wordt gepleegd.

 

  1. Laat de motor afkoelen voor het (bij-) tanken.

 

  1. Laat alleen gekwalificeerd personeel werken met- en aan de motor.

 

  1. De gashandel mag niet gemodificeerd worden in een poging om meer toeren/vermogen uit de motor te krijgen. De gashandel is ingesteld op een veilig maximaal toerental.

 

  1. Brandstoffen moeten worden opgeslagen volgende de geldende veiligheid- en milieu richtlijnen.

 

  1. Zorg dat alle brandstof leidingen goed vast zitten en lekvrij zijn.

 

  1. Volg de onderhoud- en bedienings voorschriften van de motor fabrikant altijd op.

 

  1. Gebruik altijd de juiste brandstoffen en smeermiddelen.

 

  1. Pompen nooit plotseling afsluiten:

 

   1. Laat het toerental rustig teruglopen

 

   1. Open eventuele afblaas leldingen.

 

  1. Indien een afsluiter op de perszijde is gemonteerd, sluit deze dan ook rustig.

Veiligheid: algemene tips voor het werken met pompen

ONTHOUD ALTIJD : Veiligheid is de primaire verantwoordelijkheid van de gebruiker

  1. Lees de onderhouds- en bedieningsvoorschriften nauwkeurig voor dat u begint met installatie, bediening of onderhoud aan de pomp en bijbehorende installatie(s).

 

  1. Over-verhitte pompen en motoren kunnen verbranding en andere verwondingen veroorzaken. In geval van over-verhitting:

 

   1. Stop de pomp ogenblikkelijk.

 

   1. Laat de pomp afkoelen tot de omgevingstemperatuur.

 

   1. Laat eventuele vloeistof in de pomp voorzichtig aflopen via de aftap plug.

 

   1. Raadpleeg de onderhouds en bedienings voorschriften voor dat u de pomp weer opstart.

 

  1. Stel de installatie nooit in bedrijf voordat alle veiligheids afschermingen en –kappen gemonteerd zijn.

 

  1. Benader werkende installaties altijd voorzichtig.

 

  1. Gebruik een pomp alleen voor de toepassing, waarvoor deze ontworpen en geleverd is.

 

  1. Verpomp brandbare en corrosieve vloeistoffen alleen met een daarvoor special ontworpen pomp.

 

  1. Gesloten of geblokkeerde pers- en zuigleidingen zijn een belangrijke oorzaak van oververhitting.

 

  1. Zorg ervoor dat de pomp uitsluitend draait in de aangegeven rotatie richting. Tegengesteld draaien zal schade opleveren aan de pomp en de inwendige onderdelen.

 

  1. Plaats een pomp op een goed toegangbare plaats, zo dicht mogelijk bij de te verpompen vloeistof.

 

  1. Zorg dat de pomp stabiel en stevig staat op de ondergrond.

 

  1. Controleer alle smeer- en koelmiddelen in de installatie regelmatig volgens de voorschriften.

 

  1. Bij het takelen/hijsen van pompen, moeten de hijsmiddelen voldoen aan de geldende voorschriften. Hijs rustig en met zorg.

 

  1. Nat zelf-aanzuigende pompen mogen nooit worden gestart voordat ze gevuld zijn. Een droge pomp zal geen vloeistof aanzuigen, drooglopen en over verhitten.

 

  1. Verwijder geen onderdelen bij een oververhitte pomp. Lat de pomp rustig afkoelen.

 

  1. Laat de pomp nooit draaien tegen een gesloten klep in de persleiding.

 

  1. Eventuele zuigkorven moeten regelmatig worden gecontroleerd op beschadiging en verstopping om problemen met de aanzuiging te voorkomen.

 

  1. Gebruik pompen nooit in explosieve omgevingen, tenzij de pomp daar special voor ontworpen en gecertificeerd is.

 

  1. Controleer elke pomp bij ontvangst op eventuele beschadigingen.

 

  1. Draag geen loszitten kleding, loszittende haren en/of sierraden in de nabijheid van draaiende machines.

 

  1. Lees altijd de onderhoud en bedieningsvoorschriften en bewaar deze.

 

  1. Verwijder geen labels, stickers, typeplaatjes of ander aanwijzingen van de pomp of de –installatie.

 

  1. Alleen gekwalificeerd personeel mag werken aan de pomp of de –installatie.

 

  1. Voordat begonnen wordt met werkzaamheden aan een pomp die door een brandstof motor wordt aangedreven dient men er voor te zorgen dat deze niet onbedoeld kan starten tijdens de werkzaamheden. Dit kan door:

 

   1. Uitschakelen van de hoofd schakelaar

 

   1. Uitschakelen van de hoofd zekering

 

   1. Verwijderen van aandrijf riemen indien aanwezig

 

   1. Ontkoppelen van de aandrijving

 

Bovenstaande zijn algemene aanwijzingen en kunnen per pompinstallatie anders zijn.

  1. Bij (dreigende-) vorst dient de pomp volledig afgetapt te worden.

 

 1. Indien de pomp opgesteld staat in een ondergrondse- of besloten ruimte, dienen de veiligheids voorschriften hieromtrent te worden gevolgd.

Cavitatie

Wat is cavitatie en welke schade kan het toebrengen aan een pomp?

Cavitatie ontstaat wanneer in een turbulent bewegende vloeistof de druk plaatselijk lager wordt dan de dampdruk van de vloeistof. Bij een atmosferische druk zal water bij 100°C gasvormig worden, bij een lagere druk zal dit al bij een lagere temperatuur optreden.

Meer informatie over het ontstaan van cavitatie is te zien via deze video.

De schade die cavitatie kan aanbrengen varieert van lichte schade tot het compleet vernietigen van de pomp. De schade door cavitatie wordt vaak omschreven als “Zwitserse kaas” of als onderdelen die zijn aangevreten door “staal wormen”. In ieder geval raken delen die met cavitatie in aanraking komen vroeg of laat onherstelbaar beschadigd.

Schade door cavitatie reduceert ook de prestaties van de pomp en (hydraulische-) onbalans zal voor ongewenste trillingen zorgen. De onbalans en de trillingen neemt toe naarmate de pomponderdelen verder worden aangetast door de cavitatie.

Hoewel Gorman-Rupp pompen zijn ontworpen om de krachten en de onbalans als gevolg van cavitatie op te vangen, zal langdurige blootstelling aan deze omstandigheden leiden tot schade aan de as, de lagers, de waaier en ander vitale pomp onderdelen.

Het is daarom belangrijk om cavitatie te voorkomen!
Dat begint al bij het ontwerp van het system. Zorg er om te beginnen voor dat het werkpunt van de pomp binnen het optimale gebied in de curve ligt en dat de NPSHA waarde hoger is dan de voor de pomp benodigde NPSHr waarde.

Het herstellen van een cavitatie probleem in een bestaand system kan moeilijk zijn, des te meer reden om hierin het ontwerp al goed op te letten!

Om cavitatie aan de perszijde te voorkomen of te corrigeren kan het noodzakelijk zijn om de opvoerhoogte en/of het debiet te verhogen. Het verhogen of verlagen van de pompsnelheid kan ook helpen, maar het is wel belangrijk om de systeem- en pompcurve goed op elkaar af te stemmen. Alle aanpassingen moeten er wel toe leiden dat de pomp binnen zijn grafiek optimaal kan functioneren.

Cavitatie aan de zuigzijde wordt veroorzaakt door de minimale absolute zuigdruk van de pomp, ook wel NPSH genoemd. Een vacuümmeter geeft in dat geval een te hoog vacuüm aan, niet de oorzaak hiervan. Deze oorzaak zal nader moeten worden onderzocht.

Een verstopte aanzuigleiding moet altijd schoon worden gemaakt. Het schoonblazen richting de aanvoer is geen goede oplossing, de verstopping zal namelijk na verloop van tijd weer terugkomen.

Een te hoge vacuümwaarde kan ook worden veroorzaakt door een te grote opvoerhoogte. In dat geval moet de pomp dichter richting het vloeistofniveau worden gebracht, of het vloeistofniveau in de put moet omhoog worden gebracht. Het vergroten van de diameter van de aanzuigleiding kan ook bijdragen aan het verlagen van het aanzuig vacuüm.

Checklist pomp prestaties

Uw pomp in topconditie zorgt voor optimale prestaties en kostenreductie.

Een goed onderhouden pomp zorgt voor minder brandstof verbruik, minder vervanging van onderdelen en de kortste tijd om het werk gedaan te krijgen.
Een pomp die u in de steek laat op het moment dat u hem het hardste nodig heeft zorgt niet alleen voor irritatie, maar kost u ook gewoon tijd en geld. Wellicht minder duidelijk, maar minstens net zo kostbaar is een pomp die niet zo efficiënt draait als waar deze eigenlijk voor ontworpen is. Een pomp die gehinderd wordt door leiding lekkages, leiding corrosie, slijtage of een verstopping gebruikt meer energie, moet langer draaien dan nodig en is onderhevig aan meer slijtage.

Wat kost slecht onderhoud?


Een 6” diesel aangedreven, zelf-aanzuigende centrifugaal pump die 25% onder zijn optimale efficiëntie draait gedurende 8 uur per dag, verbruikt ca. 30 liter brandstof meer dan een goed werkende pomp. Dat is zo’n 150 liter brandstof per week, tel uit uw winst! (of verlies in dit geval…). Vermenigvuldig dit eens met het aantal pompen dat u in gebruik heeft en daarmee is het meteen duidelijk dat het noodzakelijk is om uw pompen in topconditie te houden.

Gorman-Rupp helpt u om kosten te besparen.


Als u al bekend bent met de Gorman-Rupp pompen, dan weet u hoe eenvoudig deze te onderhouden zijn. Geen excuses dus om ze niet op topprestaties te laten draaien.
Maar zelfs als u (nog-) geen gebruiker bent van de Gorman-Rupp pompen, is onderstaande checklist wellicht interessant. Elke cent telt tenslotte en we helpen u graag om uw pompen optimaal te laten draaien.

CENTRIFUGAAL POMPEN


De eerste tekenen dat uw pomp net optimaal functioneert zijn niet meteen dramatisch, maar het is wel eenvoudig te herkennen:

Debiet: is de opbrengst van de pomp flink afgenomen of heeft u simpelweg meer tijd nodig om de klus te klaren? Dit kan worden veroorzaakt door een dicht geklapte zuigslang, een lekkage in de aanzuigleiding, een verstopping of een beschadigde / versleten waaier en slijtplaat.

Aanzuig snelheid:  Wanneer de aanzuig snelheid afneemt kan dit duiden op een te grote speling tussen de slijtplaat en de waaier. Check eerst of de as afdichting lekt? Zijn alle aansluitingen dicht? Sluit de terugslagklep in de aanzuigleiding wel goed? Is de recirculatie poort in het pomphuis verstopt?

Lawaai:  Klinkt de pomp alsof er een handvol knikkers in rond maalt? Dit is een sterke aanwijzing voor cavitatie, of van versleten as lagers.
Verstopping. Indien de pomp regelmatig verstopt kan dit duiden op een verstopte terugslagklep, een zuigkorf met te grote doorlaat of de speling tussen de waaier en de slijtplaat kan te groot zijn.

Over verhitting: Verhitting van de pomp komt meestal door onvoldoende vloeistof aanvoer naar de pomp. Slijtage of een verstopping in de zuigleiding is meestal de oorzaak.

Gebruik deze checklist en verbeter de prestaties (en dat is winst voor u!)

Hoewel dit geen complete onderhoud gids is, geeft u dit zeker enkele handvatten voor een snelle diagnose:

Aanzuig leiding

Pomp

Pers leiding

Enkele tips over membraan pompen

De AMT membraan pompen zijn ontworpen om te functioneren met een minimum aan onderhoud. Mocht de pomp niet naar behoren functioneren, controleer dan het membraan, de terugslag kleppen en de –zittingen, en vervang onderdelen wanneer nodig. De motor dient conform de voorschriften van de fabrikant te worden onderhouden.

Gorman-Rupp vetgesmeerde asafdichting

Dit artikel gaat over de Gorman-Rupp vetgesmeerde as afdichtingen – de geschiedenis, het ontwerp, de werking, de toepassing en de installatie en het onderhoud.

Geschiedenis

De Gorman-Rupp vet gesmeerde as afdichting is ontwikkeld in de Jaren 30 van de 20e eeuw door de mede oprichter Herbert E. Rupp voor toepassingen in vuilwater door aannemers. Het ontwerp is in bijna 100 jaar tijd steeds verder verfijnd en ontwikkeld en is verkrijgbaar in de maten 5/8” tot 1- ¾” (ca. 16 mm. t/m 45 mm.) De meeste maten zijn verkrijgbaar in 3 verschillende materiaalsoorten. Enkele jaren terug heeft Gorman-Rupp een project gestart om het huidige ontwerp te verbeteren; Ontelbare uren aan research, ontwikkeling en testen zijn in dit project gaan zitten, en de uitkomst was simpelweg dat het oorspronkelijke ontwerp niet te verbeteren valt. Het originele ontwerp van H.E. Rupp blijkt nog steeds tot de beste as afdichting in de markt te behoren.

Ontwerp

Het basis ontwerp is nog vrijwel het zelfde als het originele ontwerp uit de Jaren 30 van de 20e eeuw. Alle vet gesmeerde as afdichtingen zijn dubbele, vet gesmeerde mechanische afdichtingen. De afdichting bestaat uit een roterend deel met een gehard stalen contactvlak, een stationair deel met een sinter bronzen contactvlak, neopreen pakkingen, stalen veer en veerringen, een stalen tussenbus, en RVS vulringen. Deze componenten worden uiteindelijk gemonteerd in een bronzen- of RVS behuizing die in de afdichtingen plaat van de pomp wordt geperst.

Functie


De as afdichting heeft twee primaire functies. De afdichting houdt de vloeistof in de pomp, en lucht er buiten. Dit wordt bereikt door de vlakheid van de afdichtigsvlakken van het stationaire en het roterende deel . Deze twee vlakken lopen tegen elkaar onder een constante vetsmering. Deze vetsmering wordt verzorgd door een veerbelastte vetpot.

Toepassing

De Gorman-Rupp vetgesmeerde as afdichting kan worden ingezet bij elke vloeistof die geschikt is in combinatie met de seal materialen. De vet gesmeerde as afdichtingen kunnen NIET worden gebruikt in brandstof/petroleum toepassingen. Er gelden 2 beperkende factoren.

De eerste is de temperatuur. De medium temperatuur mag niet hoger zijn dat 110 graden Fahrenheit (43 graden Celsius). De tweede factor is de inlaat druk. De binnenkomende druk (of de overdruk) mag niet hoger zijn dan 10 P.S.I. (ca. 0,7 bar). Een hogere inlaatdruk beschadigt de afdichting. (bij zelf aanzuigende pompen is de aanzuigdruk altijd negatief = vacuüm).Installatie en onderhoud.

Vullen van de vetpot : draai de spanmoer volledig naar beneden (afbeelding 2). Vul de vetpot met Lithium vet via de smeernippel tot dat er vet uit het ontluchtingsgat komt. Draai de spanmoer na het vullen geheel omhoog (afbeelding 3). Afbeelding 1 toont de vetpot indien deze leeg is. Vul de vetpot altijd opnieuw voordat deze leeg is. De pomp laten draaien zonder vetsmering leidt tot beschadigingen aan de as en de afdichting en tot lekkages.

De pomp is voorzien van indicatoren die aangeven wanneer de as afdichting defect is. Let daarbij op de volgende signalen:

Gorman-Rupp zelf-centrerende oliegesmeerde asafdichting

Dit artikel gaat over de olie gesmeerde versie van de Gorman-Rupp as afdichtingen.
Deze afdichtingen worden toegepast in de meeste Gorman-Rupp T Series, PA Series (Prime Aire) en industriële pompen zoals de 0 Series, 10 Series, en de 80 Series). In dit artikel wordt stilgestaan bij de seal, waarom Gorman-Rupp deze seal wordt toegepast, en hoe deze moet worden vervangen.

Definities

Tungsten Carbide – Dit is een materiaal dat wordt toegepast voor de afdichtingsvlakken van de afdichting. Tungsten Carbide is een gecombineerd materiaal. Tungsten (wolfram) en Carbide worden gecombineerd in een matrix. In dit geval, is kobalt het gebruikte matrix materiaal.

Het afdichtingsvlak wordt geproduceerd door de materialen samen te voegen in een mal, en onder hoge druk en temperatuur te vormen tot een massief geheel.

Gesinterd Silicon Carbide – Dit is ook een materiaal dat wordt toegepast voor de afdichtingsvlakken van de afdichting. Silicon carbide is een zeer slijtvast materiaal met goede mechanische eigenschappen, hoge temperatuur bestendigheid en goede thermo-shock eigenschappen. Silicon Carbide is een Technisch keramiek en kan op twee manieren worden geproduceerd. Reaction bonded Silicon Carbide wordt gemaakt door delen van Silicon Carbide en koolstof met vloeibare siliconen te vermengen. De siliconen reageren met de koolstof waardoor Silicon Carbide ontstaat. De reactie bindt de Silicon carbide deeltjes. Sintered Silicon Carbide wordt geproduceerd uit pure Siliconen en Carbide poeder met zuurstof vrije toevoegingen. Keramische productie processen worden gebruikt om het materiaal onder inherte atmosfeer te sinteren bij temperaturen hoger dan 2000°C.

Double Floating, Self Aligning – Dit zijn twee eigenschappen die zorgen voor de optimale prestaties van de stationaire e de roterende delen. De elastomeren naast de afdichtingsvlakken zorgen er voor dat de beide delen van de as afdichting zich kunnen zetten als gevolg van as doorbuigingen.

Olie smering : De oliesmering wordt verzorgd vanuit een olie reservoir dat in het pomp ontwerp is geïntegreerd. De olie zorgt voor een film tussen de afdichtingsvlakken wat zorgt voor de smering en voor de afvoer van warmte tussen de afdichtingsvlakken.

Waarom wordt deze afdichting toegepast?

In de jaren 50 van de 20e eeuw, besloot Gorman-Rupp om een nieuwe serie pompen voor met name de GWW toepassingen te ontwikkelen waarbij men weer een stap verder wenste te gaan op het gebied van duurzaamheid en betrouwbaarheid. Gorman-Rupp werkte hierin samen met de bekende afdichtingen fabrikant John Crane en vroeg of Tungsten Carbide, door hen op de markt gebracht onder de naam Carboloy, kon worden toegepast als tweezijdig afdichtings materiaal. Het antwoord van John Crane was simpelweg dat het niet zou functioneren.

Gorman-Rupp is groot geworden door de onmogelijkheden juist te onderzoeken, en het NEE van John Crane motiveerde de technici destijds nog meer om zelfstandig te experimenteren met Tungsten Carbide. Het resultaat was een Tungsten Carbide afdichtingsvlak dat met afstand beter presteerde dan welk materiaal op de markt dan ook.

De overige onderdelen van de as afdichting werden geconstrueerd conform het toenmalige uitwerp uit de Gorman-Rupp T series, die een automatische correctie toelieten als gevolg van as doorbuiging en daarom beter waren dan vergelijkbare ontwerpen van de concurrentie.

De volgende stap was, om het nieuwste ontwerp in te zetten in een uitgebreid testprogramma. Het ontwerp bleek zo succesvol te zijn dat er een patent op werd verleend en in de basis nog steeds met succes wordt toegepast.

In een later stadium is deze innovatieve as afdichting nog ontworpen als een cassette system (cartridge) waardoor de seal nu als 1 geheel is uit te wisselen, in plaats van in losse onderdelen.

Naast Tungsten Carbide biedt Gorman-Rupp ook silicon carbide als materiaal voor de as afdichting. Onder andere hiermee blijven we voorop lopen ten opzichte van de concurrentie dankzij nieuwe, verbeterde afdichtingsmaterialen.

Voor de meeste pompen kunnen we ook gesinterde silicon carbide composiet afdichtingen aanbieden met vrije grafiet. Deze vrije grafiet verbeterd de droogloop eigenschappen en de thermo shock bestendigheid ten opzichte van traditionele sinter materialen. Dit materiaal vergroot ook de PV (pressure-velocity) capaciteit tussen harde afdichtingsvlakken dankzij de aanwezigheid van grafiet.

De olie gesmeerde as afdichtingen zijn standard voorzien van Viton elastomeren. Andere elastomeren zijn beschikbaar voor specifieke toepassingen en pomp vloeistoffen.

De voordelen

De Gorman-Rupp double floating, self aligning, olie gesmeerde as afdichten bieden u diverse voordelen:

Hardheid van de afdichtingsvlakken

Op de zogenaamde schaal van Mohs (1 – 10), is 1 het zachtste en 10 het hardste materiaal (diamant is 10 op de Mohs schaal). Tungsten Carbide scoort een 9 op de schaal van Mosch en Silicon Carbide zit tussen 9 en 10 in. Dit geeft aan hoe enorm slijtvast de Gorman-Rupp as afdichtingen zijn.

Corrosie bestendig

De metalen componenten van de as afdichtingen zijn gemaakt van 316 (18/8) roestvast staal.

Chemische bestendigheid

De elastomeren van de as afdichting zijn beschikbaar in Viton, AFLAS en Neopreen.

Dankzij het doordachte ontwerp en de hoge kwaliteit kan deze as afdichting tegen de hoogste belastingen, chemische invloeden en vele ongunstige gebruiksomstandigheden waardoor ze kunnen worden ingezet binnen een breed toepassingsgebied.

De juiste installatie is daarbij van groot belang. Neem bij twijfel over de keuze, de toepassing en de installatie over de as afdichtingen contact op met onze specialisten. Zelfs voor de allerbeste as afdichten zoals die van Gorman-0Rupp geldt dat de levensduur afhankelijk is van de keuze, de installatie, het gebruik en het onderhoud.

Wanneer is een as afdichting defect en hoe moet deze worden vervangen?

De Gorman-Rupp as afdichting zelf heeft geen onderhoud nodig. Periodieke controle van de smeerolie is aan te bevelen. Deze olie kan vervuild raken door het te verpompen medium of door afname van micro deeltjes van de afdichtingsvlakken. De olie raakt hierdoor vervuild en zal zijn werk (smeren en koelen) minder efficiënt doen. Dit is te herkennen aan een witte kleur van de olie (vermenging met water) of juist een zwarte kleur (vervuiling door micro deeltjes)

Indien na verversing van de olie, de verkleuring weer snel optreedt, zal de as afdichting moeten worden vervangen.

Kijk voor de exacte procedure bij het vervangen van de afdichting is de pomp documentatie of vraag het onze specialisten. Onderstaand staan enkele algemene aanwijzingen voor het vervangen van as afdichtingen:

1. Demonteer de as afdichting uit het pomphuis. Reinig alle delen zorgvuldig en controleer de onderdelen op slijtage en/of beschadiging. Verwijder eventuele bramen die de nieuwe  
as afdichting kunnen beschadigen bij montage. Voer de oude afdichting onderdelen af op de daartoe bestemde wijze. Gebruik geen oude- en nieuwe as afdichting onderdelen door elkaar heen.

2. Prepareer het stationaire deel van de as zitting , Item A, door het aanbrengen van een dunne laag olie op de o-ring aan de buitenzijde van het stationaire deel. Verwijder het stationaire vlak, Item B, van de stationaire zitting.

3. Druk de stationaire zitting van de as afdichting in de afdichting plaat, Item B, let er op dat o-ring richting de waaier komt te zitten. Draai de afdichting plaat om en controleer of de stationaire as afdichting zitting correct en haaks is gemonteerd in de hiervoor bestemde boring.

4. Installeer het stationaire vlak van de as afdichting , Item C, in de zitting met de afgeschuinde buitenzijde richting de afdichting zelf. Reinig het stationaire deel van as afdichting met een schone, niet pluizende doek. Gebruik bij het reinigen een contact cleaner / spray.

5. Indien van toepassing, monteer de o-ring, Item D, op de pomp as.

6. Installeer de as afdichting plaat in het lager huis.

7. Wanneer de pomp gebruik maakt van de zgn. shaft sleeve, Item E, installeer dan de kooi en balg combinatie, Item F, op de pomp as. Gebruik hiervoor olie die niet dikker is dan de SAE 30 olie die ook in het oliebad van de pomp wordt toegepast. Gebruik geen Vaseline, Never-Seize, vet of een smeermiddel zoals siliconen of STP. De SAE olie wordt alleen gebruikt om de montage van de kooi en balg combinatie makkelijker te maken. Te veel olie, of de verkeerde olie, zorgt ervoor dat de as afdichting gaat slippen op de as, in plaats van meet te draaien.

8. Installeer het roterende deel van de as afdichting vlaken, Item H, in de kooi en balg met de vlakke zijde tegen de balg en de afgeschuinde kant in uw richting. Reinig de roterende as afdichting met een schone, niet pluizende doek. Gebruik bij het reinigen een contact cleaner / spray.

9. Schuif de bus, inclusief kooi en balg en het roterende afdichting vlak, op de pomp as tot dat de beide afdichtingsvlakken elkaar raken.

10. Gebruik een tweede bus, of een paar schroevendraaiers en druk de bus door de balg totdat deze de verdikking op de as raakt.

11. Installeer de veer, de centrerende veerring, en het juiste aantal vulringen (shims), Items I, J en K, om zo de juiste speling te krijgen tussen de as afdichting plaat en de waaier.

12. Installeer en borg de waaier.

13. De mechanische as afdichting is gesmeerd met SAE 30 motor oile. Vul de oliekamer met schone olie tot het juiste niveau.

Lees de specifieke werkplaats instructies zorgvuldig door , voordat u begint met werkzaamheden aan uw Gorman-Rupp pomp. Bij de as afdichtingen wordt altijd en uitgebreide handleiding verzorgd, bestudeer deze ook aandachting. Bij twijfel of voor advies kunt u contact opnemen met onze pomp specialisten.

De goedkoopste keuze is niet de beste oplossing Tips voor het kiezen van de juiste vuilwater pomp die uiteindelijk kosten bespaard.

Bedrijven die vuil water pompen inzetten binnen hun bedrijfsprocessen weten hoe belangrijk het is om de juiste pomp te kiezen. Veel toepassingen vragen om meer studie dan simpelweg het kiezen van de eerste de beste passende pomp uit een catalogus. Het kiezen van de juiste pomp kan u veel kosten besparen. Niet alleen in de aanschaf, maar ook met betrekking tot energie verbruik, onderhoudskosten, levensduur en betrouwbaarheid. De goede selectie zorgt ervoor dat uw pomp uiteindelijk de laagste kosten met zich meebrengt (lowest total cost of ownership / TCO).

Er zijn vele pompen die voor uw applicatie redelijk zullen functioneren. Slechts enkelen zullen perfect passen en Gorman-Rupp ondersteund u graag bij het maken van de optimale keuze:

1. Investeer in een pomp van een leverancier die over echte expertise beschikt.

Voordat u begint aan de selectie van een pomp, dienen alle ontwerp parameters bekend te zijn en bij voorkeur verwerkt te zijn in een systeem grafiek. Gespecialiseerde ingenieurs bureaus kunnen u hierbij van dienst zijn, of informeer bij een gespecialiseerde pomp fabrikant. Gorman-Rupp is zo’n specialist die u graag deskundig ondersteund.

Gorman-Rupp kijkt in het ontwerp ook verder dan alleen de pomp, wij kijken met u graag naar het hele traject. Wat dacht u bijvoorbeeld van het effect, wanneer u een grotere diameter leiding gebruikt? Bij 125 m3/h heeft u een motorvermogen nodig van ca. 16 KW netto vermogen nodig. Wanneer u het leiding tracé uitvoert in 6” leidingen, heeft u nog maar net iets meer dan 5 KW nodig. Dat scheelt u bij de aanschaf kosten m.b.t. de aandrijving, besturing bekabeling etc ; het spaart ook ruim 60% aan energie kosten bij elk uur dat de pomp draait. En niet minder belangrijk; minder energieverbruik is ook beter voor het milieu, een niet te onderschatten factor vandaag de dag.

Of overleg eens met onze specialisten of de flow wellicht iets gereduceerd kan worden? De pomp kan dan langzamer draaien wat ook weer energie scheelt. Een langzamer draaiende pump vergt ook minder onderhoud en vervanging van kritische onderdelen.

Het duurzaam inzetten van de juiste pomp oplossing begint met een goed gesprek met de pomp specialisten van Gorman-Rupp. Een eerste investering, die u later kosten en ergernis bespaart.

2. Investeer in een pomp die snel te reinigen is.

Wanneer we over de betrouwbaarheid van een vuil water pomp praten, hebben we het ook over de tijd en de frequentie die nodig is voor onderhoud, met name door verstoppingen. Hoewel er grote voortgangen zijn geboekt in het voorkomen van verstoppingen, kunnen pompen nog steeds verstopt raken door vaste bestanddelen, papier, plastic en andere materialen in het water.

Dompelpompen hebben hierbij als extra nadeel dat deze bij verstopping opgetakeld moeten worden. De kosten hiervan, inclusief alle bijkomende veiligheid maatregelen, dragen bij aan de kosten die gepaard gaan met dit type pomp.

Droog opgestelde zelf aanzuigende pompen hebben daarbij als groot voordeel dat deze droog, dus boven de grond, staan opgesteld en dus eenvoudig, veilig en prettig te onderhouden zijn.

Een bovengronds opgestelde pomp zal bij onderhoud een deel van het water in de aanzuigleiding weer verliezen,. Is het noodzakelijk om een pomp te kiezen met de beste zelf aanzuigende eigenschappen (wij noemen dit excellent repriming capabilities). Deze eigenschap zorgt er ook voor dat de pomp blijft aanzuigen, ook wanneer de watertoevoer tijdelijk wordt onderbroken. Ook dit draagt weer bij aan de laagste uiteindelijk kosten (lowest total cost of ownership / TCO).

3. Kies een pomp die eenvoudig is af te stellen.

De Efficiëntie van een pomp blijft optimaal, wanneer de speling tussen de waaier en de slijtplaat binnen de specificaties blijft.

Diverse Gorman-Rupp pompen hebben een zogenaamde open-faced waaier en een eenvoudig instelbare slijtplaat om de speling tussen de waaier en de slijtplaat af te stellen.

Deze afstelling kan, dankzij het unieke ontwerp, ook worden gedaan zonder de pomp en de aandrijving te scheiden. Neem dit gemak ook mee bij het afwegen van de totale gebruikskosten van de pomp.

Bij zware toepassingen, waarbij de pomp regelmatig schoongemaakt moet worden, heeft het Gorman-Rupp ontwerp als bijkomend voordeel dat de speling niet steeds opnieuw hoeft te worden afgesteld na elke reiniging van de pomp.

Als laatste kan de waaier-slijtplaat speling van een Gorman-Rupp pomp in twee richtingen worden afgesteld, wat de levensuur van de componenten effectief verdubbeld. Winst voor u dus!

4. Kies een pomp met het oog op onderhoud

Een goed ontworpen pomp garandeert jarenlange betrouwbaarheid met een minimum aan onderhoud en onderbrekingen. Omdat onderhoud altijd noodzakelijk is, is het zaak om te kiezen voor een pomp waarbij het onderhoud snel en eenvoudig uit te voeren is. Kijk daarbij niet alleen naar het afstel gemak, maar ook naar de eenvoud bij het vervangen van terugslag kleppen, waaier, as afdichtingen of complete draaiende gedeelten (rotating assemblies). Pompen die onderhouden kunnen worden zonder ze los te nemen uit het leidingwerk en/of van de motor is daarbij de beste oplossing,. De Gorman-Rupp oplossing.

5. Kies een leverancier die ook alle onderdelen snel kan leveren.

Eenvoudig onderhoud brengt u iets, waanneer u lang op onderdelen moet wachten. Kies daarom voor een leverancier die ook de onderdelen op voorraad heeft en die de specialisten in huis heeft om snel met u te bepalen wat er per geval nodig is. Gorman-Rupp heeft in haar Nederlandse magazijn meer dan 20.000 onderdelen op voorraad om u altijd snel van dienst te kunnen zijn.

Op basis van het serienummer dat u vindt op elke pomp, kunnen we u exact vertellen welke onderdelen u nodig heeft, ook al is de pomp 25 jaar oud (of vaak nog ouder….)

6. Koop uw pomp bij een fabrikant die waarde hecht aan innovatie.

Gorman-Rupp rust niet op haar lauweren ; wij blijven altijd bezig om bestaande producten te verbeteren en nieuwe oplossingen te bedenken voor de uitdagingen van morgen. Bedenkt dat een investering van € 1.000,- extra in een topkwaliteit pomp u nog geen 15 cent per dag kost bij een levensduur van 20 jaar. Dit bedrag verdient u dubbel en dwars terug dankzijn de hoge betrouwbaarheid en de lage stilstand van onze pompen.

7. Tenslotte, kies voor de reputatie.

Bij vele zakelijke overweging telt de reputatie van de leverancier ook mee natuurlijk. Bij Gorman-Rupp zijn we trots op onze reputatie. Verstand van zaken, een snelle en vriendelijke service en top klasse producten. Daar werken we elke dag weer aan.

Vraagt u gerust eens rond in uw omgeving naar de reputatie van Gorman-Rupp pompen. Informeer ook eens bij de operators en onderhoud medewerkers, zij hebben dagelijks te maken met de voordelen van onze pompen en zijn ook een bron van verhalen over voorvallen, waarin geen goede keuze is gemaakt. Vaak gedreven door prijs, waar steeds weer blijkt dat kwaliteit het enige is dat telt.

Even samengevat:

1. Bepaald vooraf de exacte bedrijfsomstandigheden en de parameters. Overweeg ook eventuele aanpassingen die kunnen leiden tot o.a. minder energieverbruik, slijtage etc.

2. Overweeg ook de voordelen van een makkelijk bereikbare droog opgestelde pomp ten opzichte van traditionele dompelpompen.

3. Verwerk ook de additionele kosten voor veelvuldig afstellen van goedkope pompen bij de bepaling van de totale operationele kosten van een pomp.

4. Bekijk ook het gemak, waarmee Gorman-Rupp pompen te reinigen zijn in geval van verstopping..

5. Doe bij voorkeur zaken met een leverancier die u over de gehele levensduur van uw pomp kan ondersteunen met service, onderhoud en onderdelen.

6. Kies een leverancier die blijft innoveren en waarmee u steeds op de laatst stand van de techniek blijft.

7. Vraag naar referenties. Bouw voort op de ervaringen van anderen, vooral bij de personen die dagelijks in de praktijk met onze pompen werken.

Het juist aflezen van de druk- en vacuüm meters

Pompen en –systemen worden geïnstalleerd, opgestart, gebruikt en vaak simpelweg vergeten. Indien er zich een probleem aandient, is het aan te raden om een drukmeter op de perszijde van de pomp aan te sluiten, en een vacuüm meter aan te sluiten op de aanzuig zijde.

Deze meters moeten zo dicht mogelijk bij de inlaat resp. uitlaat poort van de pomp worden geplaatst Bij nauwkeurige aflezing van deze meters, in combinatie met een opname van het toerental, kan een pomp grafiek worden opgetekend wat het begin vormt voor een goede diagnose.

Maar wat als de meters niet juist zijn geïnstalleerd? Dat geeft misleidende informatie die kan leiden tot de verkeerde diagnose.

In Figuur 1, zijn de opname punten van de meters niet op gelijke (verticale-) hoogte. Het aangegeven hoogte verschil wordt aangeduid als meet-correctie en moet bij de afgelezen waarde van de meters worden opgeteld (of in mindering worden gebracht, zie figuur 5) om de juiste informatie te krijgen. Alleen de gecorrigeerde waarde kan worden gebruikt om een pomp grafiek te tekenen.

Laten we nog eens kijken naar de pomp in figuur 1. Het is aan te bevelen om de drukmeter aan de perszijde aan te sluiten met een flexibele slang om er voor te zorgen dat de meter omlaag kan worden gebracht tot op dezelfde hoogte als het opnamepunt van de vacuümmeter.

Op deze manier hoeft geen meet-correctie factor te worden toegepast wat het aflezen en interpreteren van de waarden makkelijker maakt. Het flexibel aansluiten en omlaag brengen van de vacuümmeter verdient extra aandacht: de slang zal zich kunnen vullen met de vloeistof uit de pomp waardoor de aflezing onjuist wordt. (Zie figgur 2).

Om te zorgen voor een nauwkeurig aflezing van de vacuüm meter, is het aan te bevelen om de aansluiting te voorzien van een ontluchtingskraan. Door net voor de meting even kort te ontluchten, wordt eventuele vloeistof terug in de pomp gezogen wat de nauwkeurigheid van de aflezing ten goede komt. (zie figuur 3). Nu de aansluiting en/of de slang van de vacuümmeter vrij is van vloeistof zal deze altijd de juiste onderdruk aangeven, ongeacht de hoogte ten opzichte van het aansluitpunt.

Omdat de druk meter aan de perszijde juist vloeistofdruk nodig heeft voor een nauwkeurige aflezing, dient de ontluchting kraan hier er juist voor om eventiele lucht te laten ontsnappen.

In tegenstelling tot de vacuüm meter, zal de aflezing van de drukmeter wel variëren in relatie tot de hoogte waarop de meter zich bevindt t.o.v. het vacuüm aansluitpunt. (zie figuur 4). Daarom is het noodzakelijk om de druk meter op de zelfde hoogte te brengen als het vacuüm aansluitpunt.

In dat geval is er geen hoogte correctie factor nodig. Wanneer de drukmeter niet op dezelfde hoogte kan worden gebracht als het vacuüm aansluitpunt, dan dient de verticale afstand :

Zie ook figuur 5

Tot slot enkele belangrijke aandachtspunten m.b.t. de meetinstrumenten:

Gebruik alleen kwalitatief goede, vloeistof gevulde meters of goede digitale instrumenten. Voor gebruik moeten de meters worden genuld ten opzichte van de atmosferische druk.