Home / Privacy policy

Privacyverklaring

Persoonsgegevens
Deze verklaring is bedoeld voor de klanten en/of leveranciers van Gorman-Rupp Europe B.V.

In deze verklaring wordt nader ingegaan op de wijze waarop Gorman-Rupp Europe B.V. omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens. Een “persoonsgegeven” zegt iets of zou iets kunnen zeggen over een natuurlijk persoon. Een gegeven is vrij snel aan te merken als een persoonsgegeven en kan door de combinatie met andere gegevens een persoonsgegeven worden. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: NAW-gegevens, e-mailadressen, IP-adressen, telefoonnummers.

Gorman-Rupp Europe B.V. vraagt aandacht voor het feit dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verzameld en worden gebruikt omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om u een offerte kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van (deels-) externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Ook maken wij gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden zoals het versturen van een e-mail nieuwsbrief mailing.

Vanwege het internationale karakter van Gorman-Rupp Europe BV, kan het soms nodig zijn om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan juridische entiteiten van de Gorman-Rupp Europe BV-groep of aan leveranciers, potentiële of werkelijke kopers, verkopers of andere zakelijke partners buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bijvoorbeeld als een van onze servers van Gorman-Rupp Europe B.V. zich buiten de EER bevindt. In overeenstemming met de artikelen 44-49 AVG zal Gorman-Rupp Europe B.V. uw persoonlijke gegevens alleen overdragen als een passend beschermingsniveau voor uw persoonlijke gegevens is gegarandeerd. Daarnaast kan Gorman-Rupp Europe BV uw persoonlijke gegevens overdragen als een van de wettelijke uitzonderingen kan worden ingeroepen (zie artikel 49 AVG), zoals de situatie dat de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u heeft met Gorman-Rupp Europe BV. Als u vragen heeft over de overdracht van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met Gorman-Rupp Europe BV.

Direct marketing
Wij gebruiken uitsluitend zakelijke gegevens voor commerciële doeleinden zoals het per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u geen klant bent (geworden) (of wij niet van u) dan zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twaalf maanden na ons laatste contact worden verwijderd.
Indien u wel klant bent geworden (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht:
uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien en/of te verkrijgen.
uw eigen persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
uw eigen persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken
uw eigen persoonsgegevens door ons aan een ander over te dragen.

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Gorman-Rupp Europe B.V.
t.a.v. de directie
Zandweistraat 19
NL-4181 CG Waardenburg
+31 (0)85 7730080
gresales@gormanrupp.com

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Deze privacyverklaring is ingegaan per 16 mei 2018. Gorman-Rupp Europe B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.